ALGEMENE WINKELVERKOOPSVOORWAARDEN RURO BV

Onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de aankoop van één of meerdere producten in de door RURO BV in eigen beheer uitgebate Orange winkels Mol – Geel – Herentals – Lommel - Bree.

Deze verkoopsvoorwaarden hebben ten alle tijde voorrang op eventuele voorwaarden vanwege de koper. De voorwaarden van de koper zijn dus niet tegenstelbaar aan RURO BV.


Artikel 1 - Prijs van de producten en betalingsvoorwaarden

1.1. Het product wordt door RURO BV gefactureerd. De facturen zijn onmiddellijk te betalen bij inontvangstname van de goederen. De prijs van de producten wordt door de koper steeds in contanten betaald in de desbetreffende Orange winkel.
De goederen die niet betaald zijn, blijven eigendom van RURO BV. Wanbetaling tegen vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 0,8% per maand. Daarenboven zal een schadevergoeding verschuldigd zijn van 15 %, met een minimum van 40euro. RURO BV behoudt zich het recht voor in geval van wanbetaling, tevens een schadeloosstelling te vorderen voor invorderingskosten. Het betreft de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering, alsook een redelijke schadeloosstelling voor alle relevante invorderingskosten veroorzaakt door betalingsachterstand zoals bepaald door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

Indien het product niet langer voorradig is, wordt het de koper eventueel toegelaten een bestelbon te ondertekenen, die conform het K.B. van 30 juni 1996 betreffende de prijsaanduiding van producten en diensten en de bestelbon, is opgesteld. Desgevallend dient voor welbepaalde specifieke producten een voorschot te worden betaald. Het saldo dient bij inontvangstname van het product te worden betaald.


Artikel 2 – Offertes

De offertes van RURO BV zijn aan herziening onderhevig wanneer de prijzen van de goederen bij de leverancier stijgen. De offertes gelden slechts indien zij worden aanvaard binnen een termijn van 14 dagen. Ook verpakkingen en vervoer zijn ten laste van de klant.


Artikel 3 - Levering

3.1. De in ontvangst name van het product door de koper houdt de levering van het product in door RURO BV.

3.2 Indien de koper een bestelbon heeft ondertekend, verbindt de koper zich er toe om het product in ontvangst te nemen binnen de op de bestelbon vermelde termijn. Neemt de koper het product niet in ontvangst binnen voormelde termijn, behoudt RURO BV zich het recht voor de koop als eenzijdig opgezegd te beschouwen door de koper.

3.3 De overeengekomen leveringstermijnen worden steeds in de mate van het mogelijk nageleefd. Zij zijn echter niet bindend en gelden slechts als aanwijziging en streefdoel. De leveringstermijn is onder voorbehoud van onvoorziene verhindering zoals vertraging buiten de wil van RURO BV door daden van derden of vanwege machinebreuk, problemen met transport, en in ieder geval van overmacht die de uitbating RURO BV zou kunnen overkomen. Een gebeurlijke laattijdige levering mag in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de overeenkomst of de weigering van de bestelling. De eigendom en de risico’s m.b.t. het product gaan over op de koper, zijn lastgever of de vertegenwoordigde bij inontvangstname en integrale betaling van het product. Verkochte goederen (tasjes, accessoires en dergelijke) kunnen niet worden omgeruild of terug genomen worden.


Artikel 4 – Aankoop van een product door een consument in de zin van de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen.

4.1. Indien de koper een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit, is de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen van toepassing.

4.2. Op basis van bovenvermelde wet is RURO BV ertoe verplicht een product te leveren dat in overeenstemming is met de overeenkomst. RURO BV is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het product en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.

4.3 Een gebrek aan overeenstemming dient door de koper binnen de 2 maanden na vaststelling ervan aan RURO BV meegedeeld te worden. De koper begeeft zich hiertoe naar de Orange winkel waar desbetreffend product initieel werd aangekocht met bewijs van aankoop in desbetreffende Orange winkel. Bij gebreke van mededeling van het gebrek aan RURO BV binnen de 2 maanden na de vaststelling ervan verliest de koper diens recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen RURO BV in te stellen.


Artikel 5 – Aankoop in het algemeen

Voor alle aankopen van een product die niet vallen onder de Wet van 1 september 2004, betreffende de bescherming van de consumenten  bij de verkoop van consumptiegoederen, geldt het algemeen kooprecht.


Artikel 6 – Gebrek aan overeenstemming - Waarborg

6.1 Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 4, gelden inzake de aankoop van een product de voorwaarden van de waarborg gegeven door de producent van dat product.

6.2 Kunnen niet aanzien worden als zijnde een gebrek in overeenstemming m.a.w. vallen buiten de waarborg:

* regen-, water- of andere vloeistofschade

* oxidatie, corrosie, nalatigheid

* toevallige of opzettelijke schade (zoals gebroken schermen, zichtbaar of niet)

* het niet volgen van de instructies van de producent

* misbruik, wijzigingen of herstellingen aan de producten zonder goedkeuring van de producent

* abnormale gebruiksomstandigheden

* een defect voortvloeiende uit normale slijtage

6.3 Om op de waarborg een beroep te doen begeeft de koper zich naar de Orange winkel waar desbetreffend product initieel werd aangekocht met bewijs van aankoop in desbetreffende Orange winkel.

6.4 De reparatie moet en mag enkel door een door de fabrikant geautoriseerd service center gedaan worden. Alle herstellingen die RURO BV opstuurt gebeuren door geautoriseerde service centers. Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door derden, niet geautoriseerde service center of door de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads, overdracht van virussen op een gsm toestel). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten. Als garantiebewijs geldt enkel een aankoopbon of aankoopfactuur met vermelding van de aankoopdatum en het imei nummer. Handgeschreven documenten worden niet aanvaard.

6.5 Verzendkosten vallen ten laste van de fabrikant indien het om een garantie reparatie gaat.


Artikel 7 – Garantie op reparatie

Op de uitgevoerde reparaties geldt een garantietermijn van drie maanden. Deze garantietermijn heeft uitsluitend betrekking op een volgende reparatie van hetzelfde apparaat met gelijkluidend serienummer (imei nr.) waarbij de oorzaak van de nieuwe klacht rechtstreeks verband houdt met een eerder vermelde klacht. De eerder uitgevoerde werkzaamheden en/of de eerder vervangen onderdelen. De reparatie dient dan ook naar dezelfde service center opgestuurd te worden.


Artikel 8 – Prijsbestek

Voor elk toestel dat buiten garantie hersteld dient te worden, wordt een prijsbestek opgemaakt. De klant zal steeds 3 keuzes hebben t.t.z. : reparatie volgens bestek, retour zonder reparatie met vaste administratieve kosten ten bedrage van 36,3 euro inclusief BTW of vernietigen van het toestel zonder kosten. Onderzoekskosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht als er geen akkoord werd gegeven voor de reparatie. Indien de klant opdracht geeft om zijn toestel te laten vernietigen dan zullen er geen kosten in rekening gebracht worden door de geautoriseerde service centers.


Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1 In het kader van de uitvoering van de waarborgen zoals omschreven in artikelen 5, 6 en 7, kan RURO BV niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies van gegevens die zijn opgeslagen in desbetreffend product, noch voor het verlies van accessoires, door de koper aangebracht op het toestel na aankoop (hoesjes, display folies,…) die verloren gaan door het vervangen van een onderdeel aan het toestel tijdens de reparatie. Dit is zowel van toepassing op herstellingen binnen en buiten waarborg.

9.2 RURO BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor transacties tussen een derde en de koper. RURO BV is geenszins een partij in een contract dat tussen een derde en de koper wordt gesloten.

9.3 In geen enkel geval kan RURO BV aansprakelijk worden gesteld voor immateriële of indirecte schade, zoals het verlies van winst of omzet, klanten, gegevens of contracten.

9.4 Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat een eventuele vergoeding door Ruro bvba niet hoger kan zijn dan de prijs die de koper heeft betaald voor het product.


Artilkel 10 – Audio opname

Voor interne trainigsdoeleinden kunnen de telefoongesprekken opgenomen worden.


Artikel 11 – Algemene bepalingen

11.1 Het feit dat RURO BV nalaat, op een bepaald ogenblik, de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een verzaking aan de rechten waarover zij beschikt krachtens deze verkoopsvoorwaarden, en belet RURO BV niet om nadien de strikte naleving van die bepalingen of andere voorwaarden van deze verkoopsvoorwaarden te eisen, behoudens uitdrukkelijke tegengestelde bepalingen.

11.2 Nietigheid van één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene winkelverkoopsvoorwaarden RURO BV tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

11.3 In geval van betwisting is enkel de vrederechter van het kanton Mol, de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

11.4 Klachten zijn niet ontvankelijk dan wanneer zij bij aangetekend schrijven en binnen de acht dagen na levering kenbaar worden gemaakt.


Artikel 12 – Actie kortingen

Indien de koper van een gsm in combinatie met een smartphone abonnement niet een natuurlijke persoon is maar een persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit, mag er enkel BTW teruggevorderd worden op het betaalde bedrag in de winkel exclusief de phone advantage korting. In dit geval is de btw plichtige koper die de over de gedane aankoop betaalde BTW overeenkomstig de gewone regels in aftrek heeft gebracht, verplicht de BTW begrepen in de nominale waarde van de bovengenoemde kortingbonnen die door de Orange Belgium Nv werd terugbetaald, aan de Schatkist terug te betalen in de mate waarin hij die BTW oorspronkelijk heeft afgetrokken.